ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 กรมฯ ได้ยกเลิกการให้บริการอีเมล @dlt.go.th
และเปลี่ยนการใช้งานอีเมลไปใช้ ระบบอีเมลกลางภาครัฐ @dlt.mail.go.th

โดย ศทส. ได้จัดทำอีเมลของสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาแล้ว ดังนี้
username คือ ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ@dlt.mail.go.th
รหัสผ่านตั้งต้น คือ 12345678


สำหรับคู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่
ระบบสื่อสารภายในองค์กร (อินทราเน็ต) แล้วคลิกที่แบนเนอร์